Algemene voorwaarden

 1. WAT?

1. Deze startbewijzenactie (hierna te noemen: “Actie”) wordt u aangeboden door De Tocht BV gevestigd te Schrans 26, 8932 NE Leeuwarden, KvK 75080451  (hierna: Producent”) in samenwerking met mediapartner Leeuwarder Courant. 

2. De actie loopt van 4 maart tot zolang de voorraad strekt.

3. Op dit moment is in Leeuwarden de productie van het gloednieuwe musical spektakel “De Tocht” met als onderwerp de Friese Elfstedentocht (hierna ”Productie”) in voorbereiding. Producent van deze Productie is De Tocht BV gevestigd te Leeuwarden. Bij het ontwikkelen van deze Productie hebben wij hulp nodig; zowel financiële als creatieve ondersteuning. Als deelnemer aan deze actie wordt u uitgenodigd om actief mee te denken over de inhoud van de Productie en door uw financiële bijdrage kunt u meehelpen om deze productie te helpen realiseren.  Als de productie daadwerkelijk gerealiseerd wordt ontvangt u toegangskaart(en) voor een van de try-out voorstellingen (try-outs) van de Productie in Leeuwarden; uw eigen “startbewijs” voor een voorstelling van De Tocht. Bovendien ontvangt u als deelnemer aan deze actie ook nog interessante kortingen op Friese streekproducten en diensten van onze partners. Meer hierover leest u onder punt 5.

4. Door deel te nemen aan de Actie verklaart u zich akkoord met de toepasselijkheid van deze deelnamevoorwaarden. Deze voorwaarden zijn altijd te raadplegen op www.musicaldetocht.frl

 1. VOOR WIE?

Deelname is alleen mogelijk als u 18 jaar of ouder bent. Het is wel mogelijk om per gezin met meerdere personen mee te doen, waaronder kinderen, mits de hoofddeelnemer (degene die het deelnameformulier invult en instuurt) 18 jaar of ouder is. Het maximumaantal deelnemers per adres is zes (6).

 1. WANNEER?

De première van de voorstelling is (onder voorbehoud) gepland op 2 oktober 2021. De try-outs zullen plaatsvinden in de periode voorafgaand. Na deelname ontvangt u een ontvangstbevestiging per e-mail. U ontvangt maximaal 3 maanden na aankoop uw fysiek gepersonaliseerde startbewijs thuisgestuurd. Het startbewijs bevat een unieke code. Met deze code kunt u bij aanvang van de ticketverkoop uw stoel reserveren voor een van de try-outs, u ontvangt per mail daarvoor van ons een uitnodiging om in te schrijven. Vanaf uw deelname tot aan de geplande data van de try-outs zullen voorts diverse kortingsvouchers voor extra acties van partners van De Tocht aan het door u opgegeven e-mail adres verzonden worden. 

 1. WAT KOST DAT?

Voor het deelnemen aan deze actie wordt een bijdrage gevraagd van € 50,- per deelnemer inclusief alle eventueel bijkomende kosten, waarbij een maximum geldt van 6 deelnemers per adres. Deze bijdrage wordt per Ideal betaling voldaan op het moment van aanmelding. Na ontvangst van uw betaling en aanmelding ontvangt u een bevestiging per e-mail. Wat u voor uw bijdrage ontvangt is vermeld onder artikel 5. Mocht het maximaal aantal te verstrekken kaarten zijn bereikt [hetgeen u kunt zien bij uw inschrijving], dan is deelname niet meer mogelijk. U betaalt dan ook niets.

 1. WAT KRIJG IK DAARVOOR?

Voor uw bijdrage ontvangt u het volgende:

 1. Entreekaart try-out De Tocht voorstelling:
  Per deelnemer een entreekaart voor één van de try-out voorstellingen van de Productie tijdens de bovengenoemde try-out periode. Dit kan een avond- of een matineevoorstelling zijn op basis van beschikbaarheid. Er zijn matineevoorstellingen op woensdag, zaterdag en zondag. Het is uitdrukkelijk verboden de kaarten te verkopen of op andere wijze te verhandelen of ruilen. Minderjarige kinderen kunnen alleen toegelaten worden als zij vergezeld worden van een meerderjarige.
 2. Speciale ontvangst:
  Na de voorstelling staat er voor u een hapje en drankje klaar. Er zal zoveel mogelijk gebruik worden gemaakt van Friese streekproducten. 
 3. Meedenken over de Productie:
  Tijdens het hapje en drankje is er tijd om uw bevindingen met elkaar en met de Producent te delen. Daarnaast zullen er ook speciale enquêteformulieren aan de deelnemers worden verstrekt. Omdat het try-out voorstellingen betreft en de Productie na deze voorstellingen nog aangepast kan worden is er op deze wijze nog mogelijkheid om eventuele invloed uit te oefenen op de inhoud van de uiteindelijke voorstelling.
 4. De waardebonnen en kortingsbonnen van de door de partners aangeboden kortingsacties kunnen niet worden ingewisseld voor geld of worden omgewisseld voor andere producten. De vouchers of kortingscode dienen als bewijs van korting. De kortingsacties worden uitgevoerd onder verantwoordelijkheid van de desbetreffende partner van de actie, Producent is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor deze kortingsacties. U kunt er echter van uit gaan dat de partners zorgvuldig zullen worden geselecteerd.
 1. EN ALS DE PRODUCTIE NIET DOOR GAAT?

De Producent zal uiteraard haar uiterste beste doen om de Productie te realiseren. Er bestaat desalniettemin een kans dat de Productie uiteindelijk niet opgevoerd kan worden door onvoorziene omstandigheden van externe aard. Door uw deelname accepteert u dit risico. Mocht de Productie onverhoopt niet opgevoerd kunnen worden dan is het helaas niet mogelijk om uw bijdrage te retourneren. U heeft dan wel bijgedragen aan de ontwikkelingsfase van de Productie en u heeft uiteraard nog steeds recht op alle kortingsacties van partners zoals onder art. 5 omschreven. 

 1. PRIVACY EN PERSOONSGEGEVENS

Bij deelname zijn deelnemers verplicht tot het verschaffen van correcte, actuele en complete NAW informatie dit met name vanwege het fysiek toesturen van uw startbewijs. De (persoons-)gegevens die nodig zijn voor deelname aan deze Actie worden verwerkt door Producent met inachtneming van de geldende wettelijke privacyregels en de privacy verklaring van Eventim zoals deze is te vinden op de website: www.musicaldetocht.frl.

De in verband met de Actie verstrekte persoonsgegevens worden opgenomen in een gegevensbestand. Hierbij geeft u Eventim/VanPlan toestemming om uw persoonsgegevens te gebruiken voor de organisatie en uitvoering van de Actie en om u op de hoogte te houden van de Productie. U geeft Producent hierbij tevens toestemming om deze gegevens door te geven aan haar partners van deze Actie, zodat die in het kader van deze Actie contact op kunnen nemen met de deelnemers in verband met de kortingsvouchers en gerelateerde aanbiedingen die onderdeel zijn van deze actie. Producent zal deze gegevens niet aan andere derden verstrekken dan hierboven genoemd en niet voor andere doeleinden gebruiken dan waarvoor de gegevens zijn verstrekt. 

Deelnemer zal Producent onmiddellijk schriftelijk op de hoogte stellen van een adres- of e-mailwijziging door verzenden van een email naar info@musicaldetocht.frl. Bij gebreke daarvan wordt het laatst bekende adres/emailadres als werkelijke adres beschouwd.

 1. AANSPRAKELIJKHEID
 1. Deelnemer is zich ervan bewust dat Producent geen garantie kan geven dat de voorstellingen van de Productie daadwerkelijk zullen plaatsvinden. De bijdrage van de deelnemer is bedoeld om te helpen de Productie te ontwikkelen en mogelijk te maken. Daarbij neemt deelnemer willens en wetens het risico dat de voorstellingen mogelijk uiteindelijk niet plaats zullen kunnen vinden. Dit laat onverlet het recht van deelnemer op alle aanbiedingen en kortingen van partners bij deze Actie zoals vermeld onder artikel 5. Deze zullen aan deelnemer worden toegekend en zullen geldig zijn, ook als de voorstellingen van de Productie niet door gaan.
 2. Producent en aan haar gelieerde vennootschappen en de partners van deze Actie zijn niet aansprakelijk voor enige schade voortvloeiend uit de deelname aan deze Actie, tenzij deze schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Producent. Producent is niet aansprakelijk, noch op grond van de wet, noch uit overeenkomst, voor eventuele gevolgschade van de Actie. Producent draagt geen aansprakelijkheid inzake ongevallen, te late levering, schade of bijkomende kosten van welke aard dan ook, die uit de Actie of de promotie hiervan voortvloeien. Voorts is Producent niet aansprakelijk voor de producten of kortingen die partners van de Actie leveren.
 3. Producent is niet aansprakelijk voor eventuele type-, druk- of zetfouten. Producent is evenmin aansprakelijk in geval van een technisch mankement en/of vertraging in de ontvangst van de aanmelding van een deelnemer.
 1. OVERIGE BEPALINGEN
 1. Indien een bepaling van deze deelnamevoorwaarden ongeldig of niet afdwingbaar zou zijn, laat dit de geldigheid of afdwingbaarheid van de andere bepalingen van deze deelname voorwaarden onverlet. Een dergelijk ongeldige of niet-afdwingbare bepaling zal worden vervangen of geacht worden te zijn vervangen door een bepaling die geldig en afdwingbaar is en waarvan de interpretatie de strekking van de ongeldige of niet-afdwingbare bepaling zo dicht mogelijk nadert.
 2. Producent behoudt zich het recht om de actie eenzijdig te wijzigen, op te schorten of te beëindigen. Hiervan zal mededeling worden gedaan op www.musicaldetocht.frl. 
 3.   Producent is gerechtigd om haar rechten en verplichtingen uit onderhavige Actie geheel of gedeeltelijk aan derden over te dragen.
 4.   In de gevallen waarin deze voorwaarden niet voorzien, zal een besluit worden genomen door de Producent.
 5.   Niets uit de inhoud van deze Actie en/of publicatie mag worden verveelvoudigd of gepubliceerd zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Producent.
 6.   Op deze deelnamevoorwaarden is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen, die uit deze deelnamevoorwaarden of daarmee samenhangende overeenkomsten voortvloeien, zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Leeuwarden.

Voor informatie, eventuele klachten met betrekking tot de actie of vragen over de verwerking van uw persoonsgegevens kunt u contact opnemen met info@musicaldetocht.frl.